St. Anthony’s Malankara Catholic Church, Adayar

  Patron St. Anthony
  Established
  Phone
  Email
  Address Gandhi Bhavan, Nr. Bus Depot,

St. Patrick’s College Campus, Adayar,

Chennai, Tamilnadu – 600 050

  Vicar Fr. Philip Kaleeckal